DVPP – Německý jazyk – začátečníci

Vstupní úroveň dle SERRJ: není požadovaná žádná úroveň

Délka kurzu: 80 hodin

Začátečníci:

 1. Pozdravy, seznamovací fráze, číslovky, abeceda
 2. Člen určitý, neurčitý a nulový, osobní zájmena, sloveso být a mít
 3. Časování pravidelných sloves a sloves se změnou kmene v přítomnosti
 4. Moje rodina, koníčky, práce
 5. Silné a slabé skloňování podstatných jmen, přivlastňovací zájmena, množné číslo
 6. Můj dům/byt (názvy pokojů, nábytek), vazba es gibt
 7. Předložky se 3. a 4. pádem, rozkazovací způsob
 8. Dny v týdnu, měsíce v roce, určování času, data
 9. Vánoce a jiné svátky a zvyky
 10. Jídlo a pití, restaurace, nakupování
 11. Moje město/ vesnice, Praha, Berlín, popis cesty

Cíl kurzu: prohlubování dané vstupní úrovně a směřování k vyšší jazykové úrovni dle SERRJ

forma:

Kurz bude veden dle jazykových kompetencí učitelú, účastníků vzdělávacího programu zcela v cizím jazyce nebo v kombinaci českého jazyka (především teorie) a cizího jazyka (všechny praktické ukázky). V průběhu kurzu budou použity různé metody: slovní – monologické (vysvětlování), dialogické (rozhovor, výměna názorů), názorně demonstrační, praktická cvičení či metoda samostatné a skupinové práce. Studium kombinuje teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi a dovednostmi.

 • Vzdělávací cíl:

V průběhu kurzu učitelé, účastníci vzdělávacího programu rozvíjí komunikativní dovednosti (mluvení + poslech) a vnímání cizího jazyka. Osvojí si danou slovní zásobou, užitečné fráze a různé gramatické jevy. Vyjadřují svůj názor k různým tématům a postupně ztrácí ostych komunikovat v cizím jazyce. Naučí se zvládat každodenní situace v cizím jazyce a reagovat na běžné dotazy.

Cílem je vybavit učitele, účastníky vzdělávacího programu znalostmi a dovednostmi, které mohou poté aplikovat v konkrétních životních situacích.

 • Hodinová dotace :

Studium obsahuje nejméně 80 hodin výuky. (Za hodinu je zde považována vyučovací hodina v délce 45 minut).

 • Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Skupinový kurz je rozdělen podle jazykové úrovně a s ohledem na větší účinnost výuky bude probíhat ve skupinách o max. počtu 10 účastníků.

Cílové skupiny:

 • Učitel praktického vyučování
 • Pedagogové volního času
 • Učitelé gymnázií
 • Ředitelé škol a školských zařízení
 • Učitelé 1. Stupně ZŠ
 • Učitelé 2. Stupně ZŠ
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé SOŠ A SOU
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ A SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Plánové místo konání:

                   Prostory Základní a Střední školy AVE ART v učebnách PEMA-SMART s.r.o. v Ostravě, po dohodě i na jiných ZŠ a SŠ vMoravskoslezském kraji.

 • Naší lektoři

Jazykový kurz vedou lektoři, kteří mají příjemné a profesionální vystupování. Jsou vysoce kvalifikovaní, mají vynikající znalosti cizích jazyků, bohaté zkušenosti s přípravou, organizací či vedením výuky cizích jazyků. Mají státní jazykové zkoušky či jiné mezinárodně uznávané certifikáty. Kromě toho pobývali dlouhodobě v zahraničí, jsou nadšení pro svou práci a mají chuť se i nadále vzdělávat ve svém oboru a motivovat učitele, účastníky vzdělávacího programu. Do výuky vkládají potřebné znalosti, ale i humor a zajímavé hry.

Pro více info nás kontaktujte na:

 • tel: 602 556 840
 • email 1: info@pema-smart.cz
 • email 2: jazykovaskola@smartclass.cz