DVPP

DVPP – Anglický jazyk – středně pokročilí

2. Vstupní úroveň DVPP dle SERRJ: A1

 • Spelování abecedy
 • Pozdravy a představení své osoby (zákl. informace, koníčky…)
 • Jednoduché reakce na základní fráze
 • Pokládání jednoduchých otázek
 • Popis svého města/vesnice
 • Krátké rozhovory a rodině, povolání…
 • Slovní zásoba cca 300-500 slov

Délka kurzu: 80 hodin

Středně pokročilí:

 1. Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový
 2. Dny v týdnu, měsíce v roce, hodiny, data
 3. Počasí, minulý čas prostý a průběhový, vazba used to
 4. Stupňování přídavných jmen, příslovce, nakupování a reklamace
 5. Hudba, hudební nástroje a interpreti, film a herci, knihy, sporty
 6. Způsobová slovesa (can, can´t, must, needn´t, may, mustn´t, should, shouldn´t)
 7. Budoucí čas – vazba going to, přítomný čas průběhový, will
 8. Cestování, dopravní prostředky, dovolená, letiště, ubytování, názvy zemí, jídlo a pití
 9. Části těla, zdraví a nemoci
 10. Podmínkové věty – 1., 2. a 3. podmínková věta
 11. Škola, povolání a činnosti s nimi spojené, životopis, pracovní pohovor
 12. Předpřítomný čas, frázová slovesa
 13. Trpný rod, nepřímá řeč, vztažné věty, tázací dovětky

Cíl kurzu: prohlubování dané vstupní úrovně a směřování k vyšší jazykové úrovni dle SERRJ

forma

Kurz bude veden dle jazykových kompetencí učitelů zcela v cizím jazyce nebo v kombinaci českého jazyka (především teorie) a cizího jazyka (všechny praktické ukázky). V průběhu kurzu budou použity různé metody: slovní – monologické (vysvětlování), dialogické (rozhovor, výměna názorů), názorně demonstrační, praktická cvičení či metoda samostatné a skupinové práce. Studium kombinuje teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi a dovednostmi.

4. Vzdělávací cíl:

V průběhu kurzu učitelé, účastníci vzdělávacího programu rozvíjí komunikativní dovednosti (mluvení + poslech) a vnímání cizího jazyka. Osvojí si danou slovní zásobou, užitečné fráze a různé gramatické jevy. Vyjadřují svůj názor k různým tématům a postupně ztrácí ostych komunikovat v cizím jazyce. Naučí se zvládat každodenní situace v cizím jazyce a reagovat na běžné dotazy.

Cílem je vybavit učitelé, účastníky vzdělávacího programu znalostmi a dovednostmi, které mohou poté aplikovat v konkrétních životních situacích.

5. Hodinová dotace :

Studium obsahuje nejméně 80 hodin výuky. (Za hodinu je zde považována vyučovací hodina v délce 45 minut).

 • Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Skupinový kurz je rozdělen podle jazykové úrovně a s ohledem na větší účinnost výuky bude probíhat ve skupinách o max. počtu 10 účastníků.

Cílové skupiny:

 • Učitel praktického vyučování
 • Pedagogové volního času
 • Učitelé gymnázií
 • Ředitelé škol a školských zařízení
 • Učitelé 1. Stupně ZŠ
 • Učitelé 2. Stupně ZŠ
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé SOŠ A SOU
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ A SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Plánové místo konání:

                   Prostory Základní a Střední školy AVE ART v učebnách PEMA-SMART s.r.o. v Ostravě, po dohodě i na jiných ZŠ a SŠ vMoravskoslezském kraji.

Naší lektoři

Jazykový kurz vedou lektoři, kteří mají příjemné a profesionální vystupování. Jsou vysoce kvalifikovaní, mají vynikající znalosti cizích jazyků, bohaté zkušenosti s přípravou, organizací či vedením výuky cizích jazyků. Mají státní jazykové zkoušky či jiné mezinárodně uznávané certifikáty. Kromě toho pobývali dlouhodobě v zahraničí, jsou nadšení pro svou práci a mají chuť se i nadále vzdělávat ve svém oboru a motivovat učitele, účastníky vzdělávacího programu. Do výuky vkládají potřebné znalosti, ale i humor a zajímavé hry.

Pro více info nás kontaktujte na: