DVPP – Anglický jazyk – pokročilí

Vstupní úroveň dle SERRJ: B1

 • Popis průběhu dne, aktivit a momentální činnosti
 • Zahájení konverzace na všední témata
 • Popis činnosti v minulosti
 • Rozlišení dějů v minulosti
 • Porovnání
 • Vyjádření svého názoru
 • Slovní zásoba cca 1000 slov

Délka kurzu: 80 hodin

Pokročilí:

 1. Přítomný čas prostý a průběhový, předpřítomný čas, minulý čas prostý a průběhový, předminulý čas
 2. Zdraví a nemoci, návštěva lékaře, části těla
 3. Přímé a nepřímé otázky, podmětné/předmětné otázky
 4. Vazba used to, get used to, be used to, slovesa + to/ing, frázová slovesa
 5. Oblečení a móda (vzhled, materiály, vzory), nakupování a reklamace
 6. Cestování a dovolená, národní kuchyně, jídlo a pití, recepty
 7. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, přídavná jména, vlastnosti a popis lidí a věcí (exhausted x exhausting, …), příslovce
 8. Formální a neformální dopisy, noviny a zprávy
 9. Vyjádření budoucnosti
 10. Trpný rod, podmínkové věty, vztažné věty, vazba have something done
 11. Moje město/ vesnice, místa a zajímavosti, Londýn, člen určitý a neurčitý
 12. Věty s wish, tvoření slov (agree, disagree, agreement,..)
 13. Hudba, hudební nástroje a interpreti, film a herci, knihy, sporty

Cíl kurzu: prohlubování dané vstupní úrovně a směřování k vyšší jazykové úrovni dle SERRJ

forma:

Kurz bude veden dle jazykových kompetencí učitelé účastníků vzdělávacího programu zcela v cizím jazyce nebo v kombinaci českého jazyka (především teorie) a cizího jazyka (všechny praktické ukázky). V průběhu kurzu budou použity různé metody: slovní – monologické (vysvětlování), dialogické (rozhovor, výměna názorů), názorně demonstrační, praktická cvičení či metoda samostatné a skupinové práce. Studium kombinuje teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi a dovednostmi.

 • Vzdělávací cíl:

V průběhu kurzu učitelé, účastníci vzdělávacího programu rozvíjí komunikativní dovednosti (mluvení + poslech) a vnímání cizího jazyka. Osvojí si danou slovní zásobou, užitečné fráze a různé gramatické jevy. Vyjadřují svůj názor k různým tématům a postupně ztrácí ostych komunikovat v cizím jazyce. Naučí se zvládat každodenní situace v cizím jazyce a reagovat na běžné dotazy.

Cílem je vybavit učitele, účastníky vzdělávacího programu znalostmi a dovednostmi, které mohou poté aplikovat v konkrétních životních situacích.

 • Hodinová dotace :

Studium obsahuje nejméně 80 hodin výuky. (Za hodinu je zde považována vyučovací hodina v délce 45 minut).

 • Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Skupinový kurz je rozdělen podle jazykové úrovně a s ohledem na větší účinnost výuky bude probíhat ve skupinách o max. počtu 10 účastníků.

Cílové skupiny:

 • Učitel praktického vyučování
 • Pedagogové volního času
 • Učitelé gymnázií
 • Ředitelé škol a školských zařízení
 • Učitelé 1. Stupně ZŠ
 • Učitelé 2. Stupně ZŠ
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé SOŠ A SOU
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ A SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Plánové místo konání:

Prostory Základní a Střední školy AVE ART v učebnách PEMA-SMART s.r.o. v Ostravě, po dohodě i na jiných ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji.

 • Naší lektoři

Jazykový kurz vedou lektoři, kteří mají příjemné a profesionální vystupování. Jsou vysoce kvalifikovaní, mají vynikající znalosti cizích jazyků, bohaté zkušenosti s přípravou, organizací či vedením výuky cizích jazyků. Mají státní jazykové zkoušky či jiné mezinárodně uznávané certifikáty. Kromě toho pobývali dlouhodobě v zahraničí, jsou nadšení pro svou práci a mají chuť se i nadále vzdělávat ve svém oboru a motivovat učitele, účastníky vzdělávacího programu. Do výuky vkládají potřebné znalosti, ale i humor a zajímavé hry.

Pro více info nás kontaktujte na:

 • tel: 602 556 840
 • email 1: info@pema-smart.cz
 • email 2: jazykovaskola@smartclass.cz