DVPP – Anglický jazky začátečníci

Délka kurzu: 80 hodin

Začátečníci:

 1. Pozdravy a seznamovací fráze, abeceda, číslovky, sloveso být, mít
 2. Základní otázky (Co je to? Čí to je? Kde to je?), přivlastňovací zájmena (my, your, his,…), samostatná přivlastňovací zájmena (mine, theirs, …), ukazovací zájmena (this/these/that/those), přivlastňovácí pád (my brother´s children, his parents´ car)
 3. Přítomný čas průběhový
 4. Moje rodina, moje práce, přítomný čas prostý, frekvenční příslovce, každodenní činnosti, koníčky
 5. Dny v týdnu, měsíce v roce, hodiny, data
 6. Způsobová slovesa (can, can´t, must, may, mustn´t, needn´t), sloveso like (I like reading.), oblečení (Mohu si to vyzkoušet? Jaká je to velikost?)
 7. Minulý čas (sloveso být, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves)
 8. Vazba there is/ are/ was/were, můj dům/byt (názvy pokojů, nábytek), předložky místa
 9. Londýn, moje město/ vesnice (části města, památky), popis cesty (Můžete mi ukázat cestu? Jděte rovně, doprava, podél… )
 10. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, jídlo a pití, restaurace, plány na prázdniny/ dovolenou, vyjádření množství a počtu (a/an, some/any/no, how much/how many)
 11.  Budoucnost – vazba going to – plány, předpovědi
 12.  Přídavná jména a jejich stupňování, popis vlastností, příslovce

Cíl kurzu: prohlubování dané vstupní úrovně a směřování k vyšší jazykové úrovni dle SERRJ

forma:

Kurz bude veden dle jazykových kompetencí učitele, účastníka vzdělávacího programu zcela v cizím jazyce nebo v kombinaci českého jazyka (především teorie) a cizího jazyka (všechny praktické ukázky). V průběhu kurzu budou použity různé metody: slovní – monologické (vysvětlování), dialogické (rozhovor, výměna názorů), názorně demonstrační, praktická cvičení či metoda samostatné a skupinové práce. Studium kombinuje teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi a dovednostmi.

 • Vzdělávací cíl:

V průběhu kurzu učitelé, účastníci vzdělávacího programu rozvíjí komunikativní dovednosti (mluvení + poslech) a vnímání cizího jazyka. Osvojí si danou slovní zásobou, užitečné fráze a různé gramatické jevy. Vyjadřují svůj názor k různým tématům a postupně ztrácí ostych komunikovat v cizím jazyce. Naučí se zvládat každodenní situace v cizím jazyce a reagovat na běžné dotazy.

Cílem je vybavit učitele, účastníky vzdělávacího programu znalostmi a dovednostmi, které mohou poté aplikovat v konkrétních životních situacích.

 • Hodinová dotace:

Studium obsahuje nejméně 80 hodin výuky. (Za hodinu je zde považována vyučovací hodina v délce 45 minut).

 • Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Skupinový kurz je rozdělen podle jazykové úrovně a s ohledem na větší účinnost výuky bude probíhat ve skupinách o max. počtu 10 účastníků.

Cílové skupiny:

 • Učitel praktického vyučování
 • Pedagogové volního času
 • Učitelé gymnázií
 • Ředitelé škol a školských zařízení
 • Učitelé 1. Stupně ZŠ
 • Učitelé 2. Stupně ZŠ
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé SOŠ A SOU
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ A SUŠ
 • Učitelé speciálních škol

 • Plánové místo konání:

                   Prostory Základní a Střední školy AVE ART v učebnách PEMA-SMART s.r.o. v Ostravě, po dohodě i na jiných ZŠ a SŠ vMoravskoslezském kraji.

 • Naší lektoři

Jazykový kurz vedou lektoři, kteří mají příjemné a profesionální vystupování. Jsou vysoce kvalifikovaní, mají vynikající znalosti cizích jazyků, bohaté zkušenosti s přípravou, organizací či vedením výuky cizích jazyků. Mají státní jazykové zkoušky či jiné mezinárodně uznávané certifikáty. Kromě toho pobývali dlouhodobě v zahraničí, jsou nadšení pro svou práci a mají chuť se i nadále vzdělávat ve svém oboru a motivovat učitele, účastníky vzdělávacího programu. Do výuky vkládají potřebné znalosti, ale i humor a zajímavé hry.

Pro více info nás kontaktujte na:

 • tel: 602 556 840
 • email 1: info@pema-smart.cz
 • email 2: jazykovaskola@smartclass.cz