DVPP – Německý jazyk – pokročilí

Vstupní úroveň DVPP dle SERRJ:  A2-B1

 • Abeceda a základní německá výslovnost
 • Hláskování jmen
 • Jednoduchá reakce na základní soc. fráze
 • Představit, poděkovat, rozloučit se, vyjádřit svůj věk
 • pokládání jednoduchých otázek, rozlišují mezi tykáním a vykáním

Délka kurzu: 80 hodin

Středně pokročilí:

 1. Časování pravidelných sloves a sloves se změnou kmene v přítomnosti
 2. Moje rodina, koníčky, práce, můj dům/byt (názvy pokojů, nábytek), inzeráty
 3. Silné a slabé skloňování podstatných jmen, přivlastňovací zájmena, množné číslo, označení množství a počtu
 4. Vazba es gibt, předložky s různými pády, rozkazovací způsob
 5. Vánoce a jiné svátky a zvyky, narozeniny
 6. Jídlo a pití, restaurace, nakupování, reklamace
 7. Moje město/ vesnice, Praha, Berlín, popis cesty
 8. Skloňování zájmen dieser, jeder, alle, jemand
 9. Způsobová slovesa, slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, zvratná slovesa
 10. Sporty, denní režim, cestování a dovolená, dopravní prostředky 
 11. Stupňování přídavných jmen a příslovcí, spojky
 12. Minulý čas silných a slabých sloves
 13. Části těla, zdraví a nemoci

Cíl kurzu: prohlubování dané vstupní úrovně a směřování k vyšší jazykové úrovni dle SERRJ

forma:

Kurz bude veden dle jazykových kompetencí učitele, účastníka vzdělávacího programu zcela v cizím jazyce nebo v kombinaci českého jazyka (především teorie) a cizího jazyka (všechny praktické ukázky). V průběhu kurzu budou použity různé metody: slovní – monologické (vysvětlování), dialogické (rozhovor, výměna názorů), názorně demonstrační, praktická cvičení či metoda samostatné a skupinové práce. Studium kombinuje teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi a dovednostmi.

 • Vzdělávací cíl DVPP:

V průběhu kurzu učitelé, účastníci vzdělávacího programu rozvíjí komunikativní dovednosti (mluvení + poslech) a vnímání cizího jazyka. Osvojí si danou slovní zásobou, užitečné fráze a různé gramatické jevy. Vyjadřují svůj názor k různým tématům a postupně ztrácí ostych komunikovat v cizím jazyce. Naučí se zvládat každodenní situace v cizím jazyce a reagovat na běžné dotazy.

Cílem je vybavit učitele, účastníky vzdělávacího programu znalostmi a dovednostmi, které mohou poté aplikovat v konkrétních životních situacích.

 • Hodinová dotace:

Studium obsahuje nejméně 80 hodin výuky. (Za hodinu je zde považována vyučovací hodina v délce 45 minut).

 • Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Skupinový kurz je rozdělen podle jazykové úrovně a s ohledem na větší účinnost výuky bude probíhat ve skupinách o max. počtu 10 účastníků.

 • Cílové skupiny pro DVPP:
 • Učitel praktického vyučování
 • Pedagogové volního času
 • Učitelé SOŠ A SOU
 • Ředitelé škol a školských zařízení
 • Učitelé 1. Stupně ZŠ
 • Učitelé 2. Stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé MŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ A SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Plánové místo konání:

                   Prostory Základní a Střední školy AVE ART v učebnách PEMA-SMART s.r.o. v Ostravě, po dohodě i na jiných ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji.

Naši lektoři

Jazykový kurz vedou lektoři, kteří mají příjemné a profesionální vystupování. Jsou vysoce kvalifikovaní, mají vynikající znalosti cizích jazyků, bohaté zkušenosti s přípravou, organizací či vedením výuky cizích jazyků. Mají státní jazykové zkoušky či jiné mezinárodně uznávané certifikáty. Kromě toho pobývali dlouhodobě v zahraničí, jsou nadšení pro svou práci a mají chuť se i nadále vzdělávat ve svém oboru a motivovat učitele, účastníky vzdělávacího programu. Do výuky vkládají potřebné znalosti, ale i humor a zajímavé hry.

Pro více info nás kontaktujte na:

 • tel: 602 556 840
 • email 1: info@pema-smart.cz
 • email 2: jazykovaskola@smartclass.cz