Cambridge zkouška KET

Zkouška (KET – Key English Test – úroveň A2) se skládá ze tří částí:

Čtení a psaní (Reading and Writing) -V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a rozumět textům ze zdrojů jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Kandidát měl by být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu a poradit si s neznámými slovy a gramatickými strukturami. Kandidát má doplnit mezery v jednoduchých textech, vyplňuje formuláře a píše jednoduchý text o délce 20-25 slov.

Poslech (Listening) -V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahraných materiálů, jako jsou např. inzeráty, monology. Všechny výpovědi jsou nahrány v mírném tempu.

Mluvený projev (Speaking) -V této části zkoušky se hodnotí schopnost používání angličtiny v interakci se zkoušejícím a druhým kandidátem (ústní část kandidáti skládají ve dvojicích). Každý z kandidátů by měl být schopen klást jednoduché otázky týkající se jeho života a odpovědět na ně, vyjádřit, co má a nemá rád atd.

Zkouška KET for Schools:

KET for Schools | Cambridge English: Key for schools První krok pro žáky od 11 do 14 let, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. KET je určen začátečníkům, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po cca 180-200 hodinách výuky. Rozdíl mezi zkouškou KET for Schools a zkouškou KET je v obsahu a zpracování témat, která jsou zacílena a přizpůsobena zájmům a zkušenostem žáků základních škol.